Code of Conduct

Forretningsprincipper

For Rinaldo Gruppen er det grundlæggende at handle forsvarligt. Love, regler og reguleringer i alle dele af vores operationelle områder skal derfor overholdes af såvel os, som vores partnere. Yderligere forventer vi alle i Rinaldo Gruppen, og partnere associeret med, at opretholde og handle ud fra høje standarder af forretningsetik. Partnere associeret med Rinaldo Gruppen er forventet at beskytte fortrolig information vedrørende forretningspartner og kunder, og at udstede korrekt og relevant finansielle information på deres forretninger, og at de vægter retfærdig og etisk korrekt handling i deres operationer højt. Dette dokument beskriver nøglepunkter ift. Code of Conduct for både Rinaldo Gruppen og partner associeret med Rinaldo Gruppen.

Anti-korruption og anti-bestikkelse

Rinaldo Gruppen forventer den højeste standard af integritet fra gruppen selv, og enhver partner associeret med gruppen, inkluderende underleverandører og enhver enhed som agerer på vegne af Rinaldo Gruppen, i alle forretningstransaktioner. Enhver form for afpresning, bestikkelse eller korruption er ikke tilladt, dette inkluderer uanstændige betalinger. Det er at forvente at partnere associeret med Rinaldo Gruppen har etableret, og opretholder, politikker og procedurer for at undgå korruption.

Menneskerettigheder inkluderende arbejdstagerrettigheder

Rinaldo Gruppen ønsker aktivt at bidrage til FN’s verdens mål, og fokuserer på at skabe anstændigt arbejde, ordentlig aflønning, gode arbejdsforhold og at bekæmpe uligheder på arbejdsmarkedet, børnearbejde og dårlige helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold for arbejdere.

Tvunget arbejde

Ansatte skal have ret til at kunne forlade deres stilling med fornuftigt og rimeligt varsel, som det er påkrævet af national lov eller gennem kontrakt. Rinaldo Gruppen accepterer ikke, og støtter ikke, tvunget arbejde, gældsarbejde, uopsigelige kontrakter eller ufrivilligt arbejde.

Børnearbejde

Vi respekterer børns rettigheder til udvikling og uddannelse, og i forbindelse med dette, acceptere vi ikke nogen form for børnearbejde. Minimumsalderen, er alderen for færdiggjort grundskoling, eller 15 år, som beskrevet af den til hver en tid gældende nationale lovgivning som dækker operationen. Når børn over den legale alder, men under 18 år, ansættes skal deres helbred, sikkerhed og morale komme først, og må ikke sættes på spil, og vedkommende på ikke udføre arbejde som kan være skadende eller farligt i disse kategorier.

Diskrimination

Alle ansatte associeret med Rinaldo Gruppen, eller partnere heraf, skal behandles med respekt og værdighed. Vi accepterer ikke nogen form for diskrimination i henhold til seksuel orientering, race, hudfarve, køn, politisk orientering, alder, graviditet, civilstatus, forældre status, religion eller personlige karakteristika. Ansatte skal behandles retfærdigt og arbejdspladsen skal være fra af diskrimination i alle aspekter fra ansættelsesprocedurer, kompensation, adgang til oplæring, forfremmelse, ophør af ansættelsesforhold, pension, arbejdsforhold, arbejdsopgaver og ansættelses goder.

Helbred og sikkerhed

Rinaldo Gruppen værdsætter ansattes helbred og sikkerhed højt. Helbred og sikkerhed skal overholde den til hver en tid gældende lovgivning og regulering. Procedurer og politikker skal være etableret og opretholdt for at undgå helbred og sikkerheds overtrædelser. Passende og relevant helbreds- og sikkerhedsinformationer, oplæring og udstyr skal være tilgængelig for alle ansatte. Partnere associeret med Rinaldo Gruppen, skal yderligere overholde kontraktlige forpligtelser i henhold til helbred og sikkerhed. Som minimum, skal ansatte have adgang til rent drikkevand, rene toiletforhold, ordentlig udluftning, nødudgange, ordentlig belysning og adgang til førstehjælpsudstyr. Vi forventer at partnere associeret med Rinaldo Gruppen kontinuerligt forbedre arbejdsforholdene for ansatte, og løbende reducerer risici og farer, eksempelvis ved at opsætte mål, og forsyne ansatte med nødvendig og relevant oplæring.

Arbejdstimer og aflønning

Arbejdstimer og aflønning skal overholde den til hver en tid gældende lokal og national lovgivning og reguleringer. Ansatte har ret til sygefravær, barsel og ferie som beskrevet af national og lokal lovgivning. Ansatte skal kompenseres retfærdigt for deres arbejde, og aldrig være under minimumslønnen som beskrevet af national lovgivning.

Miljøet

Rinaldo Gruppen værdsætter bæredygtighed højt. Vi prioriterer at finde bæredygtige løsninger, om end det er recycling, upcycling eller bortskaffelse, fokuserer vi på miljørigtige løsninger. Vi promoverer altid større miljømæssig ansvarlighed i alle aspekter af vores operationer. Som et minimum, forventer vi at alle partnere associeret med Rinaldo Gruppen at opretholde den til hver en tid gældende lovgivning og regulering på miljøområdet, dette inkluderer tilladelser, licenser og registreringer. Vi tilslutter os, og støtter op om, FN’s verdens mål for ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtighed og varetagelse af det maritime miljø, og vi tager aktivt klimahandling for at sikre en grønnere agenda.